Rakentamisen luvat

Rakentamisen luvat

Lähtökohtaisesti kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennusvalvonnan myöntämä kirjallinen lupa.

Rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Rakennusvalvonta voi vastaanottaa myös paperisen hakemuksen, paperisen hakemuksen käsittelystä veloitetaan rakennusvalvonnan taksan mukainen erillinen käsittelymaksu.

Rakennustarkastaja ohjaa tarvittaessa hakemaan oikeaa rakentamisen lupaa.

Linkki Lupapiste-palveluun

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen.

Rakennusluvat Kustavissa myöntää rakennustarkastaja tai rakennuslautakunta rakennuspaikan kaavatilanteesta riippuen.

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpideluvanvaraisia toimenpiteitä ovat mm.

 • Katoksen, vajan, käymälän tai vastaavan rakennelman rakentaminen
 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen
 • Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
 • Maston, piipun, varastointisäiliön, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen
 • Suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen
 • Rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen taikka ikkunajaon muuttaminen
 • Asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen
 • Maalämpökaivon tai -putkiston rakentaminen

Osa toimenpideluvan varaisten rakennelmien luvista ratkaistaan Kustavissa toimenpideilmoitusmenettelyllä rakennusjärjestyksen mukaan.

Rakennusjärjestyksen mukaiset toimenpideluvat Kustavissa myöntää rakennustarkastaja. Muut toimenpideluvat käsitellään rakennuslautakunnassa.

Poikkeamispäätös

Ranta-/ asemakaavasta, rakennusjärjestyksestä sekä maankäyttö- ja rakennuslaista poikkeamiselle tulee hakea poikkeamispäätös, jonka myöntää rakennusvalvontaviranomainen (rakennuslautakunta).

Kustavissa poikkeamista tulee hakea aina rakennettaessa asuinrakennusta ranta-alueelle ilman ranta-asemakaavaa (maankäyttö- ja rakennuslain 72 § mukainen suunnittelutarve ranta-alueella). Poikkeamista tulee siis hakea muun muassa seuraavissa hankkeissa:

 • Vapaa-ajan asunnon tai vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen tai merkittävä laajentaminen ranta-alueella, kun kiinteistöllä ei ole ranta-asemakaavaa.
 • Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi ranta-alueella, kun kiinteistöllä ei ole ranta-asemakaavaa tai se ei mahdollista vakituista asutusta.
 • Poikkeaminen ranta-/asemakaavasta ja sen määräyksistä.
 • Poikkeaminen rakennusjärjestyksestä.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueilla tulee hakea suunnittelutarveratkaisu ennen rakennuslupaa, menettely vastaava kuin poikkeamispäätöksessä. Kustavissa suunnittelutarvealueita ovat ranta-alueet 100 – 300 m etäisyydellä vesirajasta olevat alueet sekä asemakaava-alueen ulkopuoliset alueet 200 metrin etäisyydellä asemakaava-alueen rajasta. Suunnittelutarveratkaisun myöntää rakennusvalvontaviranomainen (rakennuslautakunta).

Purkamislupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa ranta-/asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Purkamisilmoitukset hyväksyy ja purkamisluvat myöntää Kustavissa rakennustarkastaja.

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

 • asemakaava-alueella.
 • ennen 1.5.2017 voimaantulleella ranta-asemakaava-alueilla.
 • 1.5.2017 jälkeen voimaantulleella ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään.
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella.
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Maisematyöluvat myöntää Kustavissa rakennustarkastaja. Varmista maisematyöluvan tarve aina ennen työhön ryhtymistä!

Rakentamisen lupien käsittelymaksut

Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2024-

Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2023-

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Jussi Lehto Rakennustarkastaja 050 0740 006 jussi.lehto@kustavi.fi Puhelinaika ti 12.00-15.00 ja päivystysaika ke 12.00-15.00.

Rakentaminen ja maankäyttö.