Rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakentamisen viranomaisvalvontaa Kustavissa suorittaa rakennustarkastaja.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

Rakennustöiden aloitus

Luvan mukaisia rakennustoimenpiteitä (mm. rakennuspaikan raivaaminen) ei saa aloittaa ennen, kuin:

 • Lupa on lainvoimainen (lupapäätös) pois lukien tilanne, jossa saatu ennalta-aloittamisoikeus.
 • Rakennustarkastaja on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan
 • Rakennustarkastaja on pitänyt aloituskokouksen ja/tai sijaintikatselmuksen
 • Muut mahdolliset lupapäätöksessä mainittavat toimenpiteet on suoritettu

Uutta työvaihetta (esim. runkotyö) ei saa aloittaa ennen, kuin:

 • Lupapäätöksessä mainitut ko. työvaihetta koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu Lupapisteeseen ja rakennustarkastaja on ne hyväksynyt.

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyntä ja aloituskokouksen/ sijaintikatselmuksen suorittaminen toimii rakennustyön aloitusilmoituksena.

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennushankkeen tarkastusasiakirjaa. Rakennustyön tarkastusasiakirja on täytettävissä Lupapiste-palvelussa sähköisessä muodossa.

Viranomaiskatselmukset

Rakennustyön vastaava työnjohtaja ja/tai erityisalojen työnjohtaja tilaa lupapäätökseen kirjatut viranomaiskatselmukset sähköpostitse rakennustarkastajalta (yhteystiedot sivun alareunassa). Katselmukset tulee tilata vähintään 7 vuorokautta ennen aiottua ajankohtaa. Viranomaiskatselmusten pöytäkirjat toimitetaan Lupapisteeseen.

 • Aloituskokous/ sijaintikatselmus
  • Rakennuspaikka ja korkoasema merkittynä maastoon, tarkastetaan asemapiirroksen ja määräysten mukaisuus.
 • Perustuskatselmus
  • Perustustyöt tehty, tarkastetaan (pohja-)rakennesuunnitelmien mukaisuus.
 • Rakennekatselmus
  • Runko ja kattotuolit asennettu, ei vielä asennettu eristeitä ym. Tarkastetaan rakennesuunnitelmien mukaisuus.
 • Hormikatselmus
  • Hormi asennettu läpäisevien rakenteiden läpi, rakenteet näkyvissä.
 • LVI-katselmus
  • LVI-tekniset asennukset tehty, asennukset näkyvissä. Tarkastetaan LVI-suunnitelmien mukaisuus.
 • Käyttöönottokatselmus
  • Käyttöönottokatselmuksella annetaan käyttöönottolupa. Tarkastetaan riittävä lain ja määräysten mukainen riittävä valmiusaste ja tilojen käyttöturvallisuus.

Poikkeaminen suunnitelma-asiakirjoista

Suunnitelmista poikkeamiselle tulee hakea lupa rakennustarkastajalta (rakennusaikainen muutos). Muutospiirustukset tulee hyväksyttää rakennustarkastajalla.

Luvan voimassaolo

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa (tehty aloitusilmoitusta) tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Rakennustarkastaja voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Jatkoaikahakemus tulee olla toimitettuna rakennusvalvontaan ennen ko. määräajan päättymistä. Mikäli rakennus- tai toimenpidelupa on rauennut, tulee lupaa hakea uudelleen. Tilanteessa, jossa rakennus- tai toimenpidelupa on edellyttänyt suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä, tämäkin tulee hakea uudelleen.

Loppukatselmus

Rakennus- tai toimenpideluvan loppukatselmus tulee suorittaa ko. luvan tai jatkoaikaluvan voimassaoloaikana. Hyväksytty loppukatselmus päättää rakennushankkeen. Loppukatselmuksesta toimitetaan pöytäkirja rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että: (MRL 153 §)

 • Rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
 • Rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty. Rakennustarkastajalle tulee esittää pyydettäessä ko. laadunvarmistusdokumentit, kuten sähkötöiden tarkastusasiakirja, käyttövesiputkiston painekoe tai ilmamäärämittausten pöytäkirja.
 • Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty.
 • Rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.
 • Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle.
Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Jussi Lehto Rakennustarkastaja 050 0740 006 jussi.lehto@kustavi.fi Puhelinaika ti 12.00-15.00 ja päivystysaika ke 12.00-15.00.

Rakentaminen ja maankäyttö.