Asiakkaan oikeudet

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja kirjallinen todistus. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tarkastusoikeuden voi toteuttaa toimittamalla tämän sivun alalaidasta löytyvän lomakkeen (henkilötietojen tarkastuspyyntö/oikeus saada pääsy tietoihin) kunnalle joko postitse tai henkilökohtaisesti. Mikäli pyyntö toimitetaan postitse, tulee siihen liittää mukaan kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli toimitat tarkastuspyynnön henkilökohtaisesti kunnalle

Keskustoimisto palvelee osoitteessa Keskustie 7, 23360 Kustavi

Henkilötietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Oikeuden tietojen korjaamiseen voi toteuttaa toimittamalla tämän sivun alalaidassa olevan lomakkeen (henkilötietojen korjaamispyyntö/oikeus tiedon oikaisemiseen) kunnalle joko postitse tai henkilökohtaisesti. Mikäli pyyntö toimitetaan postitse, tulee siihen liittää mukaan kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, mikäli toimitat korjauspyynnön henkilökohtaisesti kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Keskustoimisto palvelee osoitteessa Keskustie 7, 23360 Kustavi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla toimitetut edellä mainitut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Oikeus saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Kustavin kunta on rekisterinpitäjänä velvollinen ilmoittamaan kansalliselle valvontaviranomaiselle henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 72 tunnin sisällä tapahtuneesta loukkauksesta. Kunta on lisäksi velvollinen ilmoittamaan henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle tai rekisteröidyille, mikäli tietoturvaloukkauksesta voi aiheutua korkea riski rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille.

Yhteyshenkilö kunnassa:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Samu Raunela Tietosuojavastaava 040 1720 522 tietosuojavastaava@kustavi.fi

Oikeus tulla unohdetuksi ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Tätä oikeutta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen käsittely on perustunut yksinomaan suostumukseen. Oikeutta tulla unohdetuksi ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Rekisteröidyllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta pääsääntöisesti ei sovelleta Kustavin kunnan henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja verkkosivu:

Henkilötietojen käsittelyä koskeva selvityspyyntö

Mikäli rekisteröity epäilee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty asiattomasti tai, että hänen oikeuksiaan ei ole toteutettu tietosuoja-asetuksessa edellytetyllä tavalla, hän voi laatia henkilötietojen käsittelyä koskevan selvityspyynnön tai olla asiassa suoraan yhteydessä kunnan tietosuojavastaavaan.

Oikaisuvaatimuslomake

Tarkastuspyyntölomake

Poistamisvaatimuslomake