Esityslistat ja pöytäkirjat

Pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

 Valtuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon kokouskutsussa mainittuina aikoina. Kunnanhallituksen kokouksen tarkistettu pöytäkirja asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksen jälkeen.

Lautakuntien päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon viimeistään päätöksentekoa seuraavan viikon arkimaanantaina. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat siltä osin kuin asianomainen viranhaltija katsoo sen tarpeelliseksi, asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon päätöksentekoa seuraavan viikon arkimaanantaina.

Kuntayhtymien ja kuntien yhteisten toimielinten eli vastuukuntien toimielinten pöytäkirjat asetetaan nähtäväksi ko. kuntayhtymien ja vastuukuntien yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja 137§: 2 momentissa tarkoitetun kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallisen kunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan, kuntayhtymän tai toimielimen vastuukunnan yleisessä tietoverkossa. Kustavin kunnan nettisivuille kohtaan päätöksenteko on lisätty linkit kuntayhtymän tai vastuukunnan verkkosivuille, josta pöytäkirjat ovat löydettävissä.

Esityslistat ja pöytäkirjat