Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Kustavin kunta muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille yleiskuvaus Kustavin kunnan asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla. Asiakirjakuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa kunta käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja kunnalla on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Asiakirjapyynnön tekeminen Kustavin kunnalle

​Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Kustavin kunnan asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan kunnanviraston keskustoimistoon. Keskustoimistoon saat yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen kustavi@kustavi.fi tai puhelimitse numerosta 02 842 6600

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa.

Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti tai esittää puhelimitse.

Yhteystiedot

Kustavin kunnan keskustoimisto

Keskustie 7

23360 Kustavi

Käyntiosoite yllä

Aukioloajat ma-pe klo 9-15

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

Julkisuuslain 11§:n mukaan hakijalla, valittajalla tai muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, jos se voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella ei kuitenkaan ole oikeutta saada sellaista asiakirjaa, josta tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoistajoista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin lakisääteisin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja oma henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kunnan tietopyyntölomakkeella, joka sisältää tietojen pyytäjän allekirjoituksen.

Asianosaisen tiedonsaantioikeutta koskeva pyyntö (JulkL 11)

Hyvinvointialueen asiakirja- ja tietopyynnöt (sosiaali- ja terveys, myös ennen vuotta 1.1.2023 tapahtuneet)

 1.1.2023 kaikki terveydenhuollon potilasasiakirjoja ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja koskevat tieto- ja asiakirjapyynnöt hoidetaan hyvinvointialueen kirjaamon kautta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo
Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU

Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, rakennus 11 A, 2. krs, 20520 Turku
Faksinumero: 02 313 3613
Sähköpostiosoite: kirjaamo@varha.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00

Ohjeet ja lisätiedot:

https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/asiakkaana-hyvinvointialueella/asiakirja-ja-tietopyynnot