Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille.

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja, vaikka ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Karttapalvelut

Linkki Swecon kaavayhdistelmään

Linkki Lounaistiedon kaavakarttayhdistelmään

Varsinais-Suomen maakuntakaavan karttanäkymä

Kiinteistörajat ja -tunnukset

Luonnonsuojelualueet Kustavissa

Geologian tutkimuskeskuksen karttapalvelu

Maanmittauslaitoksen karttapaikka

Vireillä olevat kaavat

Ranta-asemakaavat

Kluuskerin ranta-asemakaavan muutos, luonnos ja vireille tulo 13.1.2021, kaavaehdotus 25.10.2021.

Hirviniemen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, vireille tulo ja kaavaluonnos 19.5.2022.

Itätalon ranta-asemakaavan muutos 3, vireille tulo ja kaavaluonnos 24.5.2022.

Vaiheosayleiskaavat

Länsiosan yleispiirteinen vaiheosayleiskaava, vireille tulo ja kaavaluonnos 15.2.2022.

Aineistot löydät tästä linkistä, joka ohjautuu Nosto Consulting Oy:n sivuille.

Uusimmat hyväksytyt ranta-asemakaavat

Finholmin ranta-asemakaava
luonnos ja vireille tulo 14.1.2021, hyväksymiskäsittely 11.10.2021, täydennetty 26.1.2022, kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.2.2022, tullut voimaan 14.4.2022.

Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavan muutos
vireille tulo ja kaavaluonnos 26.8.2021, kaavaehdotus 29.12.2021, kunnanvaltuusto hyväksynyt 6.6.2022, tullut voimaan 26.7.2022.

Lanskerin ranta-asemakaavan muutos
vireille tulo ja kaavaluonnos 20.5.2021, kaavaehdotus 28.12.2021, kunnanvaltuusto hyväksynyt 6.6.2022, tullut voimaan 26.7.2022.

Asemakaavat

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Kustavin kunnan taajama-alueen asemakaavat ja muiden alueiden ranta-asemakaavat kaavaselosteineen löydät Lounaistiedon karttapalvelusta.

Linkki asemakaavayhdistelmään

Yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Lainvoimaiset yleiskaavat Kustavissa:

Kustavin länsiosan yleispiirteinen osayleiskaava

Maakuntakaava

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen.

Voimassa olevan maakuntakaavan löydät tästä linkistä.