Jätevesi ja jätevesineuvonta

Jätevesi

Vastuullinen jätevesistä huolehtiminen on olennainen osa vedentuotannon kokonaisuutta.

Asumajätevesistä poikkeaviksi jätevesiksi kutsutaan muita viemäriverkkoon johdettavia jätevesiä, jotka poikkeavat normaalista yhdyskuntien jätevesistä.
Näitä ovat esim. elintarvike-, pintakäsittely-, kemian- ym. teollisuuden jätevedet, kaatopaikkojen suodosvedet,
pilaantuneiden maiden käsittelyssä syntyvät jätevedet, kaivantovedet, pesuloiden jätevedet ja kertaerät.
Poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriverkkoon on aina luvanvaraista.

Katso viemäriin johdettavien jätevesien raja-arvot ja muut ehdot (linkki tiedostoon).

Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista,
että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkoston kuntoon,
jäteveden puhdistusprosessin toimintaan, puhdistamolietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan.
Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien viemäröinnille ja yleensä sovitaan myös jäteveden tarkkailuohjelma.
Jätevesien laatu voi vaikuttaa myös jätevesimaksun suuruuteen.
Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella.

Kustavin kunta päättää poikkeavien jätevesien vastaanottamisesta, valvoo poikkeavien jätevesien johtamista ja
antaa pyydettäessä lausuntoja teollisuuslaitosten ympäristölupahakemuksiin.

Kun poikkeava jätevesi on todettu viemäriin johtamiskelpoiseksi, asiasta tehdään sopimus Kustavin kunnan ja toiminnanharjoittajan välillä.

Tässä toimintaohje teollisuusasiakkaille häiriötilanteissa.

Tässä rasvaohje ravintoloille.

Tässä haitalliset ja vaaralliset aineet koontitaulukko.

Jätevesineuvonta

Valonia tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomen kuntien asukkaille ja mökkiläisille sekä yrittäjille ja viranomaisille. Neuvomme lainsäädännön vaatimuksista sekä erilaisista jätevedenkäsittelymenetelmistä ja -laitteista, niiden kustannuksista, puhdistustuloksista sekä toimivuudesta.

Neuvontaa tarjotaan puhelimitse ja sähköpostilla, kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä Valonia ei tee. Neuvoja saat myös kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvonnasta. Viemäriverkostoon liittymisessä auttaa kunnan tekninen toimi.

Valonian jätevesineuvonta