Hyvinvointikertomukset- ja suunnitelmat

Kunnan hyvinvointikertomus

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 – 2020 JA -SUUNNITELMA 2022-2025 (pdf)
Liitteet suunnitelmaan ja kertomukseen (pdf)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2025 (teksti)

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Näillä sivulla tarkoitamme hyvinvointikertomuksella valtuustokausittaista eli laajaa hyvinvointikertomusta. Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelua voi kutsua hyvinvointikertomustyöksi.

Kunta on vastuussa laajan hyvinvointikertomuksen tekemisestä kerran valtuustokaudessa. Käytännössä vastuun voi ottaa esimerkiksi hyvinvointiryhmä tai muu monialainen ryhmä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

Kustavin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tukee poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä. Työryhmä johtaa ja käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista suunnittelua, kehittämistä ja toimeenpanoa, asettaa hyvinvointitavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä raportoi luottamushenkilöille kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kunnan palveluiden toimivuudesta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään kuuluu hallintosihteeri, varhaiskasvatuksenjohtaja, rehtori-sivistystoimenjohtaja, kunnanrakennusmestari, kirjastonhoitaja-kulttuurisihteeri ja hyvinvointikoordinaattori. Työryhmän puheenjohtajana toimii kunnanjohtaja.

Hyvinvointikertomustyön keskeiset asiakirjat

Hyvinvointikertomustyö jakaantuu kahteen osaan:

  1. hyvinvointikertomukseen, joka kuvaa hyvinvoinnin nykytilanteen
  2. hyvinvointisuunnitelmaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lisäksi työhön kuuluu vuotuinen tavoitteita ja toimenpiteitä tarkentava suunnittelu osana toiminta- ja talousarviota. Hyvinvointikertomustyöstä myös raportoidaan vuosittain valtuustolle.

Hyvinvointikertomus kuvaa tiiviisti johtopäätöksineen

  • kunnan toteuttamaa hyvinvointipolitiikkaa, käytettyjä resursseja ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa
  • väestön terveyttä ja hyvinvointia
  • väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksia
  • palvelujärjestelmän toimivuutta ja kykyä vastata hyvinvointitarpeisiin
  • ehkäisevän työn vaikutuksia kustannuksiin sekä kunnan elinvoimaan.

Hyvinvointisuunnitelma on kuntastrategian osa, joka

  • kuvaa valtuustokausittaiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • voi sisältää myös muita vapaaehtoisia tai lakisääteisiä hyvinvointia tukevia suunnitelmia.

Hyvinvointisuunnitelma voi olla osa hyvinvointikertomusta tai erillinen asiakirja.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekeminen perustuu lakiin. Sote-järjestämislaki 6. §.

Lähde: thl.fi