Lasten ja perheiden palvelut

Vauvaraha

Kustavin kunta maksaa vuoden 2021 aikana syntyneistä kustavilaisista vauvoista vauvarahan. Vauvaraha on kokonaisuudessaan 1000 €/lapsi, joka maksetaan kahdessa erässä siten, että lapsen synnyttyä maksetaan 500 € ja lapsen täytettyä vuoden maksetaan 500 €. Lapsen ja hänen huoltajansa tulee olla kirjoilla Kustavissa hakemuksen jättämispäivänä. Vauvaraha on saajalleen veronalaista ansiotuloa.

Vauvarahaa haetaan hakemuksella, joita on saatavilla kunnan verkkosivulta ja kunnanvirastolta.

Kunta muistaa vauvarahan lisäksi myös Kustavi-aiheisella bodylla.

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojan palveluihin kuuluu isyyden tunnustaminen ja lapsen huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta sopiminen.

Maakunnan perheoikeudelliset palvelut ovat siirtyneet yhteiseen yksikköön 1.3.2020 alkaen.
Kustavin kunnan perheoikeudelliset palvelut tuottaa Turun kaupunki. Perheoikeudellisten palveluiden kokoaminen yhteiseen yksikköön sisältyy Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman päivitykseen vuosille 2019–2020.

Perheoikeudellisiin palveluihin sisältyy isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta alueelliseen yksikköön.

Kustavissa isyyden tunnustaminen tapahtuu neuvolassa terveysasemalla, josta asia toimitetaan eteenpäin perheoikeudelliseen yksikköön.

Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Erotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään, kuinka järjestävät lapsen huollon.

Huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena on myös turvata myönteiset ja läheiset suhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, sukunimestä ja uskontokunnasta. Huoltajalla on myös oikeus saada tietoja lapsestaan mm. päiväkodista, koulusta ja terveydenhuoltohenkilökunnalta.

Tapaamisoikeudella sovitaan lapsen yhteydenpidosta siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu.

Vanhempien välinen sopimus tehdään sosiaalipalveluissa. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, voidaan asia jättää käräjäoikeuden päätettäväksi.

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen

Vanhemmilla on lakiin perustuva velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, lapsen kanssa asuvalla vanhemmalla on oikeus saada lapselle elatusapua. Elatusavusta ja sen suuruudesta vanhemmat voivat sopia keskenään vapaamuotoisesti tai kunnan sosiaalihuollon vahvistamalla sopimuksella. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun elatusavusta, tuomioistuin vahvistaa elatusavun määrän.

Vanhempien erotessa elatustuen vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella (perheoikeudelliset palvelut ks. yllä) tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatustuki asiat voit hoitaa suoraan KELAN kanssa.

Elatustukien ja elatusapuvelan perintään liittyvissä asioissa voi asioida missä tahansa Kelan toimistossa.

Kelan yhteystiedot:

020 692 206 (suomi) / 020 692 226 (ruotsi)
www.kela.fi

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyön tehtävänä on turvata lapsen oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.