Vanhuspalvelujen odotusajat

Odotusajat Kustavin vanhuspalveluihin 15.02.2021 – 15.08.2021

Vanhuspalvelulaki (980/2012, 26§) velvoittaa kunnan julkaisemaan 1.1.2014 lähtien vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin pääsyyn (26§): Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä aikaan, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut muissa kuin kiireellisissä tilanteissa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta.

Iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalveluista on tehtävä päätös ja palvelut on järjestettävä viipymättä. Tämän tulee tapahtua siten, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Tarvittaessa välttämätön huolenpito tulee turvata tilapäisjärjestelyin. Tapauksen kiireellisyydestä riippuen tilanne saattaa edellyttää palvelun järjestämistä välittömästi tai muutaman päivän sisällä.

Palvelut ja niiden keskimääräinen odotusaika Kustavissa

Palvelutarpeen arviointi: Kahden (2) – viiden (5) arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa tehdään palvelutarpeen arviointi jo samana tai seuraavana päivänä.

Kotihoito: Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeenarviointi ja palvelutarve on todettu. Kiireellisissä tilanteissa palvelu on saatavissa jo samana tai seuraavana päivänä.

Tukipalvelut: Palvelu alkaa heti, kun palvelutarpeenarviointi ja palvelutarve on todettu. Kiireellisissä tilanteissa osa palveluista on mahdollista saada jo samana päivänä.

Omaishoidontuki: Palvelupäätös kahden (2) viikon kuluessa hakemuksesta. (määrärahasidonnainen)

Tehostettu palveluasuminen: Kriisitilanteissa lyhytaikaispaikka (ei välttämättä oma huone, käytäväpaikka) järjestyy vuorokauden kuluessa yhteydenotosta. Odotusaika vakinaiseen palveluasumiseen kriteerit täyttäville hakijoille on keskimäärin kaksi (2) – kahdeksan (8) viikkoa.

Lisätietoja odotusajoista:

Nimi Nimike Puh Sähköposti Soittoajat Kuvaus
Tuula Leino Vastaava sairaanhoitaja 050 0778 124 tuula.leino@kustavi.fi

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Kustavissa 15.2.2021 – 15.08.2021.

Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen saamiseen.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti.

Odotusajat tulisi julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. (Vanhuspalvelulaki 980/2012, STM ja Suomen Kuntaliitto ”Vanhuspalvelulaki” muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi 28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013)

Kustavissa tiedot julkaistaan puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa kunnan internet-sivuilla, Jaala-kodin ja palvelukeskuksen ilmoitustauluilla sekä kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa kuntatiedotteessa.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut:

Palvelutarpeen arviointi on toteutunut keskimäärin 1–5 arkipäivän kuluessa. Odotusaika hakemuksesta/palvelutarpeen arvioinnista kotipalveluiden toteutumiseen on ollut keskimäärin 1 päivä tai asiakkaan toiveesta myöhemmin. Kiireellinen kotipalvelu on aloitettu samana päivänä, kun hakemus tai palvelupyyntö on vastaanotettu. Myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 0–1 arkipäivää ja myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut noin 10 arkipäivää.

Omaishoidon tuki:

Omaishoidon tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta. Omaishoidon tuen arviointikäynnit ovat viivästyneet huomattavasti kuluneen vuoden aikana.

Tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen tai perhehoito:

Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut keskimäärin 61 vuorokautta. Odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotipalvelun palvelujen piirissä tai odottavat pysyvää ympärivuorokautista hoitopaikkaa lyhytaikaishoidossa tai terveyskeskuksen osastolla.

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen vuoksi ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan siis eri asiaa kuin odotusajalla.

Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta. Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.