Sosiaalipalveluiden tietovarannot

Sosiaalipalveluiden hallinnoimat tietovarannot ja asiarekisterit

Kustavin sosiaali- ja terveystoimen palveluihin kuuluvat sosiaalipalvelut, ikäihmistenpalvelut ja varhaiskasvatus.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.

Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja sopimukset

Katso Hallintopalvelut, Asianhallintarekisteri.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Tietoaineistoilla hoidetaan erinäisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyviä rutiineja kuten varhaiskasvatuspaikkojen ylläpito, varhaiskasvatussopimusten tekeminen, perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen ylläpito.

Tietoaineistot

 1. Lasten, huoltajien ja henkilökunnan yhteystiedot
 2. Hakemukset
 3. Sijoitus ja maksupäätökset
 4. Hoitotapahtumien kirjaaminen
 5. Varhaiskasvatussuunnitelma
 6. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajat
 7. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

Daisy (varhaiskasvatus)

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.

 

Ikäihmisten palveluiden tietovaranto

Tarkoituksena on vanhustyön, omaishoidon tai palvelutalon piirissä olevien asiakkaiden/asukkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmien ylläpitäminen, palveluiden tarpeen arviointi, neuvonta ja ohjaus, palveluiden myöntäminen ja seuranta, asiakasmaksuista päättäminen ja niiden laskutus sekä tilastointi.

Tietoaineistot

 1. Asiakkaan ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 2. Hakemukset
 3. Hoito- ja palvelusuunnitelmat
 4. Hoitoon liittyvät kirjaukset
 5. Palveluiden tuottajien perustiedot
 6. Palvelu- ja maksupäätökset
 7. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. Saga sosiaalihuolto
 2. Mediatri terveystoimi
 3. Mediatri sosiaalitoimi
 4. MediMobi
 5. Stella
 6. Vivago
 7. Raisoft

 

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.

Perhetyön ja aikuissosiaalityön tietovaranto

Tarkoituksena asiakkaan sosiaalipalvelujen suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin. Järjestelmän tietoja käytetään rekisterinpitäjän palveluiden tuottamiseen ja toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun.

Tietoaineistot

 1. Asiakkaan ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot
 2. Hakemukset
 3. Ilmoitukset
 4. Asiakassuunnitelmat
 5. Päätökset
 6. Asiakaskertomus
 7. Asiakkaan palvelujen kannalta tarpeelliset sosiaalista, taloudellista ja terveydellistä tilannetta koskevat tiedot ja muut palvelun kannalta välttämättömät tiedot.
 8. Tilastot ja raportit

Tietojärjestelmät

 1. Pro Consona / Sosiaalityöjärjestelmä

Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta.