Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito

Laitoshoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Lyhytaikainen hoitojakso voi olla esim. sairauden, leikkauksen tai tapaturman jälkeinen kuntoutumisjakso. Pitkäaikainen laitoshoito kestää yli kolme kuukautta ja voi olla pysyvää. Hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset tai asiakasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 14 a §). Ympärivuorokautinen hoito voi olla lyhytaikaista, jaksottaista tai pitkäaikaista. Palvelujen ja hoivan tarve arvioidaan yksilöllisesti. Asukasvalinnat tehdään hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin ja palvelulle asetettujen perusteiden perusteella kiireellisyysjärjestyksessä.

Ympärivuorokautisessa hoidossa pyritään vanhuksen toimintakyvyn ylläpitämiseen, hyvän ja laadukkaan vanhuuden turvaamiseen. Toimintaperiaatteena on rohkaista asiakasta käyttämään olemassa olevia voimavarojaan ja tekemään itse niitä toimia ja askareita mihin hän kykenee.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu vanhuksille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, että he eivät selviydy kotona asumisesta itsenäisesti omaisten tai kotihoidon avulla. Kustavissa tehostettua palveluasumista tarjoaa Jaala-koti (Jaalakuja 2).

Jaala-kodin asunnot ovat vuokra-asuntoja, joista laaditaan asukkaan kanssa vuokrasopimus. Jaala-kodin hoito ja palvelut ovat sisällöltään ympärivuorokautista ja ne korvaavat laitoshoidon. Kodissa on yhteensä 22 asukaspaikkaa, joista 10 paikkaa muodostaa oman ryhmäkotikokonaisuuden muistisairaille. Huoneistot ovat kahta huoneistoa lukuun ottamatta yhden hengen asuntoja. Asukkaalla on käytössään oma asunto tai huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Tehostettu palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja ateriat sekä sitä tukevat palvelut.

Yksiköissä työskentelee ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Asukkaan muuttaessa asumisyksikköön hänelle nimetään omahoitajapari. Omahoitajat toimivat yhteyshenkilönä asukkaan, omaisten ja muun henkilökunnan välillä. Asukkaan kanssa laaditaan kirjallinen, yksilöllinen arviointi- ja palvelusuunnitelma asukkaan toimintakyvystä, henkisistä ja fyysisistä voimavaroista sekä annettavan hoidon tarpeesta. Suunnitelma, jonka tekoon voivat osallistua myös hänelle läheiset ihmiset. Tavoitteena on tarjota asukkaalle yksilöllistä, omatoimisuutta ylläpitävää sekä kuntoutumista tukevaa toimintaa. Jaala-kodissa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Asumisesta asukas maksaa vuokran ja palveluista asiakasmaksun. Vuokraan hänellä on mahdollisuus hakea tuloistaan ja varallisuudestaan riippuen asumistukea. Lisäksi asukas voi hakea myös KELA:n maksamaa eläkettä saavan hoitotukea.

Lyhytaikais-, päivä- ja yöhoito

Lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan lyhyttä hoivajaksoa ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen yksiköissä tai hoivaosastolla. Lyhytaikaishoito eli intervallihoito voi olla myös säännöllisesti toistuvaa. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä ja siirtää pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoito on tarkoitettu etukäteen sovituksi ajaksi, joka enimmillään voi kestää yhtäjaksoisesti kolme kuukautta. Lyhytaikaishoitoa käytetään mm. asiakkaan kotihoidon tukemiseen, omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin ja lomiin, kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arviointiin sekä sairaalahoidon jatkohoitoon. Palvelun myöntämisen perusteena on palvelutarpeen arviointi ja kiireellisyys.

Päivähoidolla tarkoitetaan enintään 8 tuntia kerrallaan kestävää päiväaikaan tapahtuvaa palvelua. Yöhoito ajoittuu kello 18 ja kello 10 väliseen aikaan. Päivä- tai yöhoidon ylittäessä sille asetetut aikarajat asiakasmaksu laskutetaan lyhytaikaisen hoidon hoitopäivämaksun mukaisesti. Omaishoitajan vapaapäivien aikana toteutettavasta hoidosta peritään asiakasmaksulainsäädännön mukainen hoitopäivämaksu.

Lyhytaikaishoitoa Kustavissa tarjoaa Jaala-koti (Jaalakuja 2). Jaala-koti toimii tarvittaessa myös päivä- ja yöhoitopaikkana.