Omaishoidontuki

Omaishoidontuki

Omaishoidontukea myönnetään kotona hoidettavasta vanhuksesta tai vammaisesta tai sairaasta henkilöstä, joka tarvitsee runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissaan. Omaishoidontukea voidaan myöntää henkilölle, jonka kotipaikka on Kustavin kunta.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä tai noutaa kunnanvirastolta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös suostumuslomake.

Hakemuslomakkeet palautetaan postitse osoitteella: Kustavin kunta / Sosiaalitoimi, Keskustie 7, 23360 Kustavi

Ensimmäisen hakemuksen yhteydessä liitteenä tulee olla lääkärinlausunto. Omaishoidontukea koskevan sopimuksen liitteeksi laaditaan aina hoito- ja palvelusuunnitelma.

Omaishoidontuki myönnetään hakijalle mutta maksetaan hoitajalle. Tuki on veronalaista tuloa. Hoitajalle maksettu palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidontukihakemus

Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumus sosiaali- ja terveyspalveluiden väliseen tietojen vaihtoon