Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut

Kustavin vanhuspalvelut muodostuvat kotiin annettavista ja hyvinvointia edistävistä palveluista, omaishoidon tuesta sekä ympärivuorokautisen hoivan palveluista.

Palvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten hyvinvointia ja kotona asumista toimintakyvyn heikentyessä.

Palvelut perustuvat asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa yhdessä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja niillä tuetaan ikäihmisen omia voimavaroja.

Vanhuspalvelujen järjestämistä ohjaa esimerkiksi laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) ja laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2017:6).